Časová osa

Táhlý proces, kterým celá kauza bez pochyby je, se může občas zdát příliš komplikovaný a špatně se v něm orientuje. Nebojte, na této stránce shrnujeme klíčové události, které se za dobu insolvenčního řízení staly, takže s námi budete vždy v obraze.

23. 05. 2024
Členka Věřitelského výboru se vyjadřuje k podanému odvolání spol. ifTECH s.r.o. proti přeměně reorganizace v konkurs a považuje je, byť s dílčími výhradami, za důvodné.

22. 05. 2024
Insolvenční soud zveřejnil protokol o konání schůze věřitelů ze dne 15. 05. 2024.

21. 05. 2024
Věřitel pan Ing. Jaroslav Miko, který je zastoupen advokátem Mgr. Michaelem Škurkou, LL.M., MSc., rezignoval na pozici předsedy věřitelského výboru EH Malina. Důvody obšírně popisuje ve svém odstoupení adresovanému insolvenčnímu soudu.

21. 05. 2024
Předseda věřitelského výboru podává na soud žádost o odvolání všech členů věřitelského výboru EH Malina. Jako důvod uvádí, že jím vedený věřitelský výbor neplní svou funkci ochrany práv a společných zájmů všech věřitelů.

21. 05. 2024
Soud se ztotožnil s argumenty členky VV o nezbytnosti svolání schůze VV a rozhodl o jejím bezodkladném svolání na 22.5. 14:00. Jediným bodem programu je projednání a hlasování o podání opravného prostředku VV do usnesení soudu o přeměně reorganizace na konkurz.

20. 05. 2024
S ohledem na nečinnost předsedy věřitelského výboru, zastoupeného Mgr. Škurkou, který od schůze věřitelů odmítá vyvolat hlasování o jakémkoliv návrhu, byla členka věřitelského výboru (VV) nucena obrátit se na soud. Žádá jej, aby svolal schůzi VV na 22.05., obnovil tak činnost ochromeného VV a umožnil kontrolu dlužníka v zájmu všech věřitelů EH Malina. 

15. 05. 2024
Proběhla schůze věřitelů EH Malina. Shrnutí průběhu schůze včetně souvislostí najdete v novinkách zde.

14. 05. 2024
Soud zveřejnil zprávu insolvenčního správce o stavu insolvenčního řízení.

14. 05. 2024
Členka věřitelského výboru (VV) upozorňuje soud na opakované nerespektování a účelové interpretování pravidel pro hlasování per-rollam ze strany předsedy VV. Dále poukazuje na střet zájmů při hlasování ze strany věřitele TnG-Air Servis s.r.o.

14. 05. 2024
Předseda věřitelského výboru (VV) předjímá výsledek probíhajícího hlasování per-rollam o vzdání se práva odvolání VV proti rozhodnutí o konkurzu.

13. 05. 2024
S ohledem na výsledek přezkumu přihlášených pohledávek soud vyzývá přihlášené věřitele, aby vzali zpět duplicitní přihlášky svých pohledávek. 

09. 05. 2024
Přistoupí-li insolvenční správce k prodeji majetku/závodu EH Malina, fotovolty deklarují zájem účastnit se transparentního výběrového řízení a nabídnout konkurenceschopné podmínky odkupu majetku/závodu. Zpeněžení majetku-závodu za nejvyšší možnou cenu je v zájmu podvedených klientů a všech věřitelů EH Malina.

09. 05. 2024
Vyjádření společnosti fotovolty ke konkursu EH Malina - Spíš než insolvence je to "krádež za bílého dne".

07. 05. 2024
Insolvenční soud schválil návrh na přeměnu reorganizačního plánu EH Malina v konkurs.

07. 05. 2024
Stručné vyjádření fotovoltů k návrhu EH Maliny na přeměnu reorganizace v konkurs

07. 05. 2024
Vedení EH Malina rezignovalo na sliby a závazky věřitelům a podalo návrh na přeměnu reorganizace v konkurs.

07. 05. 2024
Fotovolty podaly trestní oznámení na spol. Verge Capital, s. r. o. a Ing, Lukáše Uhla pro podezření z vyvedení nebo umožnění vyvedení cca 200 mil. Kč z majetkové podstaty EH Malina.

07. 05. 2024
V insolvenční věci EH Malina proběhlo zvláštní přezkumné jednání k přezkumu dosud nepřezkoumaných přihlášek.

07. 05. 2024
Tři členové Věřitelského výboru (VV) navrhují odvolání předsedy VV pro jeho závažné pochybení při výkonu funkce - zvláště při hlasování VV.

06. 05. 2024
Fotovolty s.r.o. se vyjadřují ke znaleckému posudku společnosti Equity Solutions Appraisals s.r.o., který stanovuje hodnotu majetkové podstaty EH Malina a.s.

06. 05. 2024
Zpochybnění hlasování per-rollam věřitelského výboru o zpětvzetí návrhu na zrušení schůze věřitelů, jež byla svolána na 15. 05. 2024.

03. 05. 2024
Přestože se někteří členové věřitelského výboru (ti stejní, kteří odmítli prověření netransparentního hospodaření EH Malina a.s.) pokusili zrušit svolanou schůzi věřitelů, insolvenční soud jim nevyhověl, a tak se schůze věřitelů bude dne 15. 05. 2024 konat.

03. 05. 2024
Insolvenční soud zveřejnil zpracovaný znalecký posudek společnosti Equity Solutions Appraisals s.r.o., který stanovuje hodnotu majetkové podstaty EH Malina a.s.

03. 05. 2024
Fotovolty přistoupily k podání trestního oznámení na některé členy věřitelského výboru EH Malina a.s. pro podezření ze spáchání zločinu porušení povinností při správě cizího majetku.

Tito členové věřitelského výboru znemožnili bližší prověření netransparentního hospodaření společnosti EH Malina a.s. a způsobu nakládání s jejím majetkem, čímž zmařili zásadní funkce věřitelského výboru: dohledovou a kontrolní, které mu jsou zákonem uloženy.

02. 05. 2024
Insolvenční soud prověřuje, zda a za jakých podmínek byla předána databáze zákazníků EH Malina a.s. společnosti TnG-Air Servis s.r.o.

30. 04. 2024
Insolvenční soud rozšířil program schůze věřitelů (konané 15. 05. 2024) o doplňující volbu člena věřitelského výboru za odstoupivši společnost RYCHLOSERVIS a.s.

29. 04. 2024
Společnost fotovolty s.r.o. předkládá základní principy svého reorganizačního plánu EH Malina a.s. 

29. 04. 2024
Fotovolty s.r.o. sdělují insolvenčnímu soudu své stanovisko, že přípravy společného reorganizačního plánu s EH Malina a.s. nejsou možné za účasti společnosti TnG-Air Servis s.r.o. Důvodem jsou nekalé obchodní praktiky TnG-Air Servis s.r.o. při telefonické komunikaci se zákazníky.

25. 04. 2024
Vyjádření člena věřitelského výboru Montujeme úsporu s.r.o. ke krokům věřitelského výboru, které blokují prověření hospodaření EH Malina a.s. a maří snahy o vyšší uspokojení věřitelů.

24. 04. 2024
Věřitelský výbor nepřijal návrh Ing. Jiřího Böhma, aby věřitelský výbor uložil povinnost společnosti EH Malina a.s. vydat dokumenty týkající se její činnosti, zejména výpisy z účtů, podklady k netransparentním nákupům elektro-materiálu, podezřelému návrhu zápočtu mezi společnostmi Iceberg Comp s.r.o., EH Malina a.s. a GoodHao Czech Republic s.r.o., jakož i dokumenty týkající se Cyrila Regnera. Proti uložení povinností společnosti EH Malina a.s., kterým by mohlo dojít k rozkrytí netransparentního hospodaření EH Malina a.s. hlasovali tito členové věřitelského výboru: Bc. Arnošt Kolbábek, Miracoli Corp s.r.o. a předseda, Ing. Jaroslav Miko.

22. 04. 2024
Insolvenční soud zveřejnil seznam všech přihlášených pohledávek.

18. 04. 2024
Proběhla společná tisková konference, na které byla představena nově navázaná spolupráce mezi společností fotovolty s.r.o. a Cechem akumulace a fotovoltaiky, z.s. s podporou Státního fondu životního prostředí ČR.

18. 04. 2024
Insolvenční soud vyzval společnosti fotovolty s.r.o. a EH Malina a.s., aby se pokusily nalézt shodu na společném reorganizačním plánu. Dále insolvenční soud uložil společnosti EH Malina a.s. povinnost, aby se vypořádala s připomínkami fotovoltů k reorganizačnímu plánu předloženého EH Malina a.s.

17. 04. 2024
Insolvenční soud svolává na návrh věřitelského výboru schůzi věřitelů na 15. 05. 2024, která bude mj. rozhodovat o odejmutí přednostního práva společnosti EH Malina a.s. na sestavení reorganizačního plánu.

15. 04. 2024
Člen věřitelského výboru (Ing. Jiří Böhm) požádal, aby věřitelský výbor uložil povinnost EH Malina vydat dokumenty týkající se její činnosti, zejména výpisy z účtů, podklady k netransparentním nákupům elektro materiálu, podezřelému návrhu zápočtu mezi spol. Iceberg Comp, EH Malina a GoodHao, jakož i dokumenty týkající se Cyrila Regnera.

15. 04. 2024
Insolvenční soud nařizuje zvláštní přezkumné jednání na den 07. 05. 2024, a to za účelem přezkumu dosud nepřezkoumaných přihlášek věřitelů.

15. 04. 2024
Reakce EH Malina a.s. k vyjádření společnosti fotovolty s.r.o. k reorganizačnímu plánu společnosti EH Malina a.s.

15. 04. 2024
Sdělení věřitelského výboru k výzvě insolvenčního soudu. Věřitelský výbor trvá na svolání schůze věřitelů za účelem odejmutí přednostního práva společnosti EH Malina a.s. na sestavení reorganizačního plánu.

15. 04. 2024
Doplnění námitek společnosti fotovolty s.r.o. k dlužníkem předloženému reorganizačnímu plánu společnosti EH Malina a.s.

11. 04. 2024
Vyjádření námitek fotovoltů k dlužníkem předloženému reorganizačnímu plánu společnosti EH Malina a.s.

10. 04. 2024
Trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu rozesílání podvodných e-mailů očerňujících společnost fotovolty s.r.o. jménem „Libuše Barkové“.

08. 04. 2024
Informování členů věřitelského výboru a insolvenčního správce o podání trestního oznámení na Verge Capital, s.r.o. a Ing. Lukáše Uhla pro podezření ze spáchání trestních činů vč. podvodu.

08. 04. 2024
Trestní oznámení na Verge Capital, s.r.o. a Ing. Lukáše Uhla pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a dalších trestných činů.


AKTUALIZACE: 30. 04. 2024 dozorující státní zástupce postoupil podané trestní oznámení příslušnému policejnímu orgánu - Obvodnímu ředitelství policie Praha I, SKPV, Bartolomějská 347/14, Praha 1.

05. 04. 2024
Návrh věřitelského výboru na svolání schůze věřitelů insolvenčním soudem, a to na základě usnesení věřitelského výboru o návrhu na svolání schůze za účelem odejmutí přednostního práva společnosti EH Malina a.s. na sestavení reorganizačního plánu.

05. 04. 2024
Vyjádření fotovoltů k předloženému reorganizačnímu plánu společnosti EH Malina a.s., které bylo odesláno elektronicky věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci.

03. 04. 2024
Společnost EH Malina a.s. předložila reorganizační plán a zprávu o reorganizačním plánu.

02. 04. 2024
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi firmami EH Malina a.s. a TnG-Air Servis s.r.o.

29. 03. 2024
Reakce fotovoltů na vyjádření EH Malina a.s. k ukončení spolupráce ze dne 27. 03. 2024. 

27. 03. 2024
Vyjádření EH Malina a.s. k ukončení spolupráce ze strany fotovoltů, které bylo adresováno věřitelskému výboru a insolvenčnímu správci.

27. 03. 2024
Fotovolty informují věřitelský výbor a insolvenčního správce o ukončení jednání s EH Malina a.s. a přikládají sdělení o ukončení spolupráce. Předsedkyně věřitelského výboru, Mgr. Lucie Ocelíková, potvrzuje přeposlání všem členům věřitelského výboru a insolvenčnímu správci.

27. 03. 2024
Sdělení o ukončení spolupráce ze strany fotovoltů. Důvodem je neplnění dohodnutých kroků, fabulací, nekomunikace společnosti EH Malina a.s., a to vše pod tlakem termínů daných insolvenčním řízením.

21. 03. 2024
Společnost TnG-Air Servis s.r.o. předkládá nabídku na dostavbu FVE zákazníkům EH Malina a.s.

18. 03. 2024
Deklarace spolupráce mezi dlužníkem a Konsorciem při 11. jednání věřitelského výboru EH Malina a.s.

26. 02. 2024
Tisková zpráva zveřejněna ČTK.

26. 02. 2024
Nabídka fotovoltů na dostavbu FVE zákazníkům EH Malina a.s.

15. 01. 2024
Uzavřena rámcová smlouva o dílo mezi EH Malina a.s. a fotovolty s.r.o. Společnost fotovolty s.r.o. pomáhá dostavět elektrárny pro podvedené zákazníky. 

listopad 2023
Pokračování jednání fotovoltů se společností EH Malina a.s. zastupované Ing. Lukášem Uhlem o možné spolupráci při dostavbě FVE podvedeným zákazníkům.

28. 11. 2023
Společnost Verge Capital s.r.o. jmenována statutárním orgánem, přičemž při výkonu této funkce společnost zastupuje Ing. Lukáš Uhl.

02. 11. 2023
Usnesení povolení reorganizace dle návrhu EH Malina a.s.

14. 10. 2023
EH Malina a.s. předkládá návrh na povolení reorganizace.

26. 09. 2023
Ing. Lukáš Uhl uzavírá smlouvu o výkonu funkce člena představenstva společnosti EH Malina a.s.

26. 09. 2023
Ing. Lukáš Uhl je jmenován statutárním orgánem.

srpen 2023
Schůzka společnosti fotovolty s.r.o. s EH Malina a.s., z důvodu jednání o možné spolupráci při dostavbě FVE zákazníkům EH Malina a.s.

15. 08. 2023
Potvrzení předběžného opatření Vrchním soudem.

25. 07. 2023
Vydání předběžného opatření, kterým dochází k omezení společnosti EH Malina a.s. v dispozici s majetkem bez předchozího souhlasu insolvenčního správce.

12. 07. 2023
Konec lhůty pro přihlášení pohledávek.

12. 05. 2023
Zjištěn úpadek společnosti EH Malina a.s.

05. 05. 2023
Insolvenční návrh společnosti EH Malina a.s. spojený s návrhem na povolení reorganizace.

Kontaktujte mě

Vyplňte, prosím, formulář níže. Je nutné vyplnit alespoň jméno, PSČ a e-mail nebo telefonní číslo.


Chci limitovanou nabídku

Zanechte nám na sebe kontaktní údaje a obchodní zástupce vás brzy kontaktuje s limitovanou nabídkou. I vy můžete získat realizaci elektrárny do 30 dnů, jinak zdarma!


Technické šetření

Provedeme přibližně hodinové technické šetření ve vaší nemovitosti, na jehož základě vám připravíme nabídku šitou přímo na vaši střechu. Vše je nezávazné a nyní jako časově omezená nabídka zcela zdarma.