Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) Vás informují o tom, jak společnost fotovolty s.r.o., IČO: 085 72 631 se sídlem Nad Kamínkou 1563, Zbraslav, 156 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 319836 (dále jen „fotovolty“) získává, uchovává a dále zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Vaším zákaznickým či jiným vztahem ke společnosti fotovolty.

1. Obecné informace

Cílem těchto Zásad je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení této směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) v konsolidovaném znění zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „GDPR“) poskytnout Vám informace o tom, jaké osobní údaje společnost fotovolty, jako správce osobních údajů, zpracovává o fyzických osobách při výkonu své podnikatelské činnosti, k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je oprávněna je předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží a jak je mohou a vůči komu uplatňovat.

Zásady se týkají zpracování údajů zákazníků společnosti fotovolty, tedy Vás, pokud jste fyzickou osobou, případně zaměstnanců či členů orgánů právnické osoby, či návštěvníků internetových stránek společnosti fotovolty, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícímu Vašemu postavení vůči společnosti fotovolty (dále „Vy“).

Zásady jsou účinné od 23. 9. 2022 a jsou vydány v souladu s GDPR za účelem splnění informační povinnosti společnosti fotovolty jako správce podle čl. 13 GDPR.

2. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost fotovolty, kdy aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na www.fotovolty.cz v sekci „kontakt“.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost fotovolty nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ve společnosti fotovolty jmenován. Společnost fotovolty jako správce osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů:

fotovolty s.r.o.
Nad Kamínkou 1563, Zbraslav, 156 00 Praha 5
Tel.: +420 720 111 111
E-mail: info@fotovolty.cz

4. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se k Vám vztahuje a na základě které jsou fotovolty schopné Vás identifikovat. V souvislosti s výkonem činnosti společnosti fotovolty může docházet ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.

4.1 Základní osobní identifikační údaje

Jedná se o takové údaje, které jsou nebo v určitých případech mohou být nutné pro uzavření smlouvy s Vámi. Jedná se zejména o následující osobní údaje:

4.2 Kontaktní a platební údaje

4.3 Záznam e-mailové a písemné komunikace

Jedná se zejména o osobní údaje obsažené v e-mailové a písemné komunikaci s Vámi.

5. Účel, doba a právní důvod zpracování osobních údajů

5.1 Zpracování osobních údajů při plnění smluvní povinnosti

Aby Vám mohly fotovolty poskytovat své služby, potřebují znát Vaše osobní údaje, které musí dále poté i zpracovávat. Vaše osobní údaje fotovolty zpracovávají zejména za účelem uzavření a plnění smlouvy o dílo (případně smlouvy kupní), která je uzavřena mezi Vámi a společností fotovolty, kdy právním titulem zpracování je plnění ze smlouvy. Pro tyto účely jsou zpracovávány Vaše osobní údaje v rozsahu Základních osobních identifikačních údajů, jak jsou uvedeny výše v čl. 4.1 Zásad.

Tyto osobní údaje jsou společností fotovolty zpracovávány pouze po dobu trvání smluvního vztahu mezi Vámi a společností fotovolty a dále po dobu pěti let od ukončení poskytování plnění z uzavřeného smluvního vztahu, případně po dobu, po kterou tak stanoví právní předpisy.

5.2 Zpracování osobních údajů při plnění zákonné povinnosti

Při poskytování plnění je společnost fotovolty povinna plnit povinnosti vyplývající z následujících právních předpisů. Jedná se o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“); zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

Některé osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (faktury či jiné doklady), přičemž výše uvedené zákony ukládají společnosti fotovolty tyto doklady uchovávat až po dobu 10 let. Pokud společnosti fotovolty vznikne zákonná povinnost tyto doklady archivovat, jsou uloženy spolu s nimi i Vaše osobní údaje uvedené na příslušném dokladu.

5.3 Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Pokud byste byli v prodlení s úhradou peněžitého závazku, nesplnili byste jiný svůj závazek, případně by společnosti fotovolty z Vaší strany vznikla jiná škoda či újma, může společnost fotovolty osobní údaje zpracovávat na základě oprávněného zájmu spočívajícím ve vymáhání předmětných nároků a ochraně práv společnosti. Vaše osobní údaje může společnost fotovolty za tímto účelem uchovávat po dobu promlčecí lhůty podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.4 Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu

Společnost fotovolty může zpracovávat Vaše osobní údaje zásadně v případech, kdy to tak vyžaduje zákon, kdy je zpracování údajů potřeba pro plnění smlouvy nebo kdy se tak děje na základě oprávněného zájmu společnosti fotovolty.

6. Třetí strany, kterým Vaše osobní údaje může společnost fotovolty předávat

Společnost fotovolty při výkonu práv a plnění povinností ze smluv využívá služby třetích stran. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané společností fotovolty, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti fotovolty a nesmí je využívat jinak.

Jedná se zejména o:

Společnost fotovolty v rámci plnění svých zákonných povinností předává Vaše osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou. 

7. Vaše práva

Pokud uplatníte jakékoliv z níže uvedených práv nebo jakékoliv Vaše právo podle platných právních předpisů, společnost fotovolty Vás bude informovat o přijatém opatření nebo vymazání Vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s Vaším požadavkem a bude informovat každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty podle čl. 6. Zásad, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, můžete společnost fotovolty kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@fotovolty.cz nebo písemně na adrese sídla společnosti. 

7.1 Právo na přístup k Vašim osobním údajům

V souladu s čl. 15 GDPR máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od společnosti fotovolty potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, jakož i přístup k informacím o účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od společnosti fotovolty opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, o právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU a v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

V případě opakované žádosti je společnost fotovolty oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek, který odpovídá administrativním nákladům na pořízení takové kopie.

7.2 Právo na opravu nepřesných údajů

V souladu s čl. 16 GDPR máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás společnost fotovolty zpracovává. S přihlédnutím k účelům zpracování údajů máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

7.3 Právo na výmaz osobních údajů

V souladu s čl. 17 GDPR máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud společnost fotovolty neprokáže oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů.

7.4 Právo na omezení zpracování

V souladu s čl. 18 GDPR máte do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že popíráte přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování.

7.5 Právo na přenositelnost osobních údajů

V souladu s čl. 20 GDPR máte právo na přenositelnost údajů, které se Vás týkají a které byly společnosti fotovolty poskytnuty, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zároveň máte v určitých případech právo žádat společnost fotovolty o předání těchto údajů jinému správci.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebude možné Vaší žádosti vyhovět.

7.6 Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

V souladu s čl. 21 GDPR máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů společností fotovolty.

V případě, že společnost fotovolty neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami Vaší osoby, společnost fotovolty zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

7.7 Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud udělíte společnosti fotovolty souhlas se zpracováním osobních údajů, je možné jej kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď písemně na adresu sídla společnosti fotovolty nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@fotovolty.cz.

7.8 Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost týkající se zpracovávání Vašich osobních údajů společností fotovolty u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

8. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Společnost fotovolty Vás informuje, že tyto Zásady může průběžně upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad se stanou účinnými po jejich zveřejnění na webových stránkách www.fotovolty.cz.

Kontaktujte mě

Vyplňte, prosím, formulář níže. Je nutné vyplnit alespoň jméno, PSČ a e-mail nebo telefonní číslo.


Chci limitovanou nabídku

Zanechte nám na sebe kontaktní údaje a obchodní zástupce vás brzy kontaktuje s limitovanou nabídkou. I vy můžete získat realizaci elektrárny do 30 dnů, jinak zdarma!


Technické šetření

Provedeme přibližně hodinové technické šetření ve vaší nemovitosti, na jehož základě vám připravíme nabídku šitou přímo na vaši střechu. Vše je nezávazné a nyní jako časově omezená nabídka zcela zdarma.


INFO PRO KLIENTY
EH MALINA