Všeobecné obchodní podmínky pro fyzické osoby

VER. VOP-202301

PREAMBULE

A.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti fotovolty s.r.o., se sídlem Nad Kamínkou 1563, Zbraslav, 156 00 Praha 5, IČO: 085 72 631, DIČ: CZ08572631, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 319836 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@fotovolty.cz, telefonní číslo +420 720 111 111 („My” nebo „Zhotovitel” nebo „Společnost“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto objednatele, a Společnosti, jakožto zhotovitele, vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo, jak je definována v odst. 3.5. Podmínek („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.fotovolty.cz

B.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde webových stránkách Společnosti www.fotovolty.cz.

C.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat, v případě nesouhlasu máte právo změnu odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

D.

Jak jistě víte, komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („E-shop“).

E.

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 

1. NĚKTERÉ DEFINICE

1.1.

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za provedení Díla;

1.2.

DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

1.3.

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Cenou;

1.4.

Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy s Námi;

1.5.

Vy nebo Objednatel jste osoba objednávající si Dílo na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako objednatel;

1.6.

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie Objednávek;

1.7.

Dílo je vše, co můžete objednat na E-shopu.

2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

2.1.

Při Objednávce je Vaší povinností poskytnout Nám všechny informace správně, úplně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při provedení Objednávky budeme tedy považovat za správné, úplné a pravdivé.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1.

Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

3.2.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3.3.

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o objednávaném Díle (na E-shopu označujete Dílo, o jehož objednání máte zájem, tlačítkem „Mám zájem“);

b) Informace o Ceně a způsobu platby Ceny; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky, přičemž informace o Ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Díla;

c) Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli Dílo provést, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, fakturační adresu, místo provedení Díla, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

3.4.

V průběhu tvorby návrhu Objednávky můžete až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

3.5.

Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3.6.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

3.7.

V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Dílo za tuto Cenu provést ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

3.8.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Ceny, resp. její části.

3.9.

V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě postupu bez zřízení Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

3.10.

V některých případech umožňujeme při Objednávce využít slevu. Nebude-li sleva poskytnuta automaticky, pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Dílo poskytnuto se slevou.

 

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

4.1.

Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

4.2.

Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.

4.3.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

4.4.

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

4.5.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

5. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

5.1.

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a v přijetí Objednávky. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Díla v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky.

5.2.

Není-li uvedeno jinak, je Cena uvedena DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

5.3.

Není-li uvedeno jinak, platbu Ceny po Vás budeme požadovat úhradou zálohové faktury ve výši Ceny Díla. Zálohová faktura bude vystavena v elektronické podobě bezprostředně po přijetí objednávky ze strany Společnosti a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

5.4.

Úhradu Ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. Nebude-li dohodnuto jinak, je v případě platby bankovním převodem Cena splatná do 5 dnů;

b) V hotovosti v sídle Společnosti při zachování limitů stanovených pro hotovostní platby.

5.5.

Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu.

5.6.

Vlastnické právo k Dílu na Vás přechází až poté, co zaplatíte Cenu a Dílo bude provedeno. V případě platby bankovním převodem je Cena zaplacena okamžikem připsání na Náš účet.

 

6. PROVEDENÍ DÍLA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

6.1.

Dílo se považuje za provedené, bylo-li dokončeno a předáno.

6.2.

Dílo bude provedeno v místě provedení díla uvedeném v Objednávce a termínu uvedeném v Objednávce. Doba provedení Díla uvedená v E-shopu je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby provedení Díla.

6.3.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, bylo odzkoušeno a je schopno provozu. Dílo je dokončeno i v případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla.

6.4.

Dílo může být předáváno také po částech. O předání Díla nebo jeho části s námi sepíšete předávací protokol, a to při předání Díla resp. jeho části. Pokud bez uvedení důvodu odmítnete protokolárně převzít dokončené Dílo, platí, že nejpozději uvedením Díla do provozu (tedy prvním paralelním připojení do distribuční sítě) došlo k předání Díla Objednateli.

6.5.

Nebezpeční škody ve vztahu k Dílu na Vás přechází v okamžiku provedení Díla, nebo jeho části. V případě, kdy Dílo nepřevezmete, aniž by pro to byl dán důvod, na Vás přechází nebezpečí škody v okamžiku, kdy jste měli možnost Dílo převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo.

6.6.

V případě, že nebudeme schopni Dílo provést ani do 60 dnů od uplynutí doby k provedení Díla uvedené v potvrzení Objednávky, a to z jakéhokoli důvodu, jsme My i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

6.7.

Vzájemně jsme si povinni poskytovat nezbytnou součinnost pro provedení Díla, a to zejména při jednání s provozovatelem distribuční soustavy, případně také při jednání se Státní fondem životního prostředí ČR.

6.8.

Berete na vědomí, že je zakázáno provozovat Dílo před jeho prvním paralelním připojením do distribuční soustavy (je-li první paralelní připojení vyžadováno), a proto my neneseme odpovědnost za jakékoliv Vám sankce uložené distributorem elektrické energie v případě, že porušte zákaz podle první věty či jinou osobou.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.

Zaručujeme, že v okamžiku provedení Díla podle čl. 6.1. Podmínek nebude Dílo vykazovat vady, které by bránily řádnému užívání Díla, zejména pak, že Dílo:

a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodnuli, a pokud nebyly výslovně dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Díla uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Díla očekávat;

b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Dílo tohoto typu obvyklé;

c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanovena podle vzorku;

d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

e) splňuje požadavky na něj kladené právními předpisy;

f) není zatíženo právy třetích stran.

7.2.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117, § 2617 a § 2618 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.3.

V případě, že bude mít Dílo vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1. Podmínek, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Dílo reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně, s výjimkou případů dle čl. 7.4. Podmínek, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5. Podmínek i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

7.4.

Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění dodáním chybějící části Díla;

b) na odstranění vady opravou Díla;

c) na přiměřenou slevu z Ceny;

d) na odstoupení od Smlouvy.

7.5.

V případě, že zvolíte vyřešení dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v přiměřené lhůtě, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že tímto způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si zvolíte odstranění vady opravou Díla a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vady.

7.6.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vady dodáním chybějící části Díla;

b) na odstranění vady opravou Díla;

c) na přiměřenou slevu z Ceny.

7.7.

Pokud však vadu Díla neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Dílo řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Díla nebo při větším počtu vad Díla.

7.8.

V případě podstatného i nepodstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůžete vrátit Dílo ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

a) došlo-li ke změně stavu Díla v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b) bylo-li Dílo použito ještě před objevením vady;

c) nebyla-li nemožnost vrácení Díla v nezměněném stavu způsobena Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

7.9.

Do 5 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme reklamaci obdrželi, kdy jsme ji obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

7.10.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.

7.11.

Je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit.

7.12.

Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a) Díla, které je provedeno za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b) opotřebení Díla způsobeného jeho obvyklým užíváním;

c) použitého Díla na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Dílo mělo, když jste jej převzali;

d) kdy to vyplývá z povahy Díla.

 

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

8.2.

V případě, že jste spotřebitel, tedy člověk, který si Objednává Dílo mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 věty první Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

8.3.

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy:

a) Dílo, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

8.4.

Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

8.5.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena, resp. Vámi uhrazená její část, vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený v odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než dojde k odmontování Díla Zhotovitelem.

8.6.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám provedeme Dílo, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Dílo provést (zejména důvody na straně třetích osob), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.6. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že objednáváte Dílo v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

9. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

9.1.

Nejsme ve vztahu Vám vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

9.2.

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy stiznosti@fotovolty.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Objednatele.

9.3.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Společností a Objednatelem, který je spotřebitelem, ze Smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

9.4.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.

Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

10.2.

Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.

10.3.

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 15 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

10.4.

Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

10.5.

Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

10.6.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 18. 10. 2022.

Přílohy ke stažení

Kontakty
Máte dotazy? Zajímá Vás více informací? Napište nám nebo zavolejte - kdykoliv.
address
Sídlo firmy Nad Kamínkou 1563, Zbraslav,
156 00 Praha 5
+420 720 111 111
address
Pobočka Morava Rostislavova 856/5, 796 01 Prostějov
+420 737 597 132
data
Identifikační údaje č.ú.: 5488385399/0800
IČO: 085 72 631
DIČ: CZ08572631

Kontaktujte mě

Vyplňte, prosím, formulář níže. Je nutné vyplnit alespoň jméno, PSČ a e-mail nebo telefonní číslo.


Chci limitovanou nabídku

Zanechte nám na sebe kontaktní údaje a obchodní zástupce vás brzy kontaktuje s limitovanou nabídkou. I vy můžete získat realizaci elektrárny do 30 dnů, jinak zdarma!


Technické šetření

Provedeme přibližně hodinové technické šetření ve vaší nemovitosti, na jehož základě vám připravíme nabídku šitou přímo na vaši střechu. Vše je nezávazné a nyní jako časově omezená nabídka zcela zdarma.


Akční nabídka